Ecole Fondamentale du Château Vert - Ben-Ahin

Chemin de Perwez, 16
4500 Ben-Ahin

Enseignement Spécialisé Secondaire Libre - Ben-Ahin

Chemin de Perwez, 16
4500 Ben-Ahin

Ecole fondamentale communale - Ben-Ahin

Avenue de Beaufort, 2
4500 Ben-Ahin